Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) (TTHC mức độ 1)

Sở Tư pháp

2 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

3 Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định bằng tàu cao tốc đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

4 Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam. (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

5 Xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

6 Cấp Giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam – Campuchia cho phương tiện thủy (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

7 Phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

8 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

9 Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

10 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa. (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

Tổng số 2684 Thủ tục / 269 Trang

Trang :