Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
11 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm giao dịch công nghệ (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

12 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

13 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

14 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm hỗ trợ định giá tài sản trí tuệ (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

15 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

16 Đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

17 Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

18 Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

19 Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

20 Đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

Tổng số 2670 Thủ tục / 267 Trang

Trang :