Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
11 Phê duyệt hồ sơ đề xuất thực hiện dự án nạo vét luồng đường thủy theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên tuyến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

12 Dự thi, kiểm tra lấy giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề) và chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc Sở Giao thông Vận tải (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

13 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

14 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

15 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

16 Cấp biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

17 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

18 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

19 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

20 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

Tổng số 2684 Thủ tục / 269 Trang

Trang :