Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
21 Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

22 Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

23 Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

24 Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

25 Tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

26 Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

27 Đăng ký chủ trì thực hiện dự án do Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

28 Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

29 Cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

30 Sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

Tổng số 2670 Thủ tục / 267 Trang

Trang :