Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
41 Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (TTHC mức độ 1)

Sở Văn hóa và Thể thao

42 Cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

43 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

44 Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình (TTHC mức độ 1)

Sở Văn hóa và Thể thao

45 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

46 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

47 Cấp Giấy phép tổ chức lễ hội (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

48 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

49 Cấp Giấy phép kinh doanh Vũ trường (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

50 Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

Tổng số 2670 Thủ tục / 267 Trang

Trang :