Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
41 Cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

42 Xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

43 Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

44 Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

45 Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

46 Công bố sử dụng dấu định lượng (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

47 Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

48 Điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

49 Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

50 Cấp mới Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

Tổng số 2670 Thủ tục / 267 Trang

Trang :