Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
51 Mai táng thi hài cán bộ trung, cao cấp, người có công (TTHC mức độ 2)

Ban phục vụ lễ tang Hà Nội

52 Tổ chức tang lễ (TTHC mức độ 2)

Ban phục vụ lễ tang Hà Nội

53 Khâm liệm thi hài (TTHC mức độ 2)

Ban phục vụ lễ tang Hà Nội

54 Hỏa táng thi hài (TTHC mức độ 2)

Ban phục vụ lễ tang Hà Nội

55 Cải táng (bốc mộ hung táng) (TTHC mức độ 2)

Ban phục vụ lễ tang Hà Nội

56 Bảo quản thi hài (TTHC mức độ 2)

Ban phục vụ lễ tang Hà Nội

57 Cát táng lưu giữ tro, cốt tại các nhà để tro cốt (TTHC mức độ 2)

Ban phục vụ lễ tang Hà Nội

58 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) (TTHC mức độ 1)

Sở Tư pháp

59 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

60 Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định bằng tàu cao tốc đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

Tổng số 2672 Thủ tục / 268 Trang

Trang :