Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
61 Cấp Giấy chứng nhận hoạt động đối với Văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nước ngoài; Các Trung tâm ngoại ngữ-tin học và Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

62 Cấp giấy chứng nhận hoạt động, gia hạn hoạt động đối với Trung tâm ngoại ngữ, tin học (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

63 Công nhận thư viện đạt chuẩn (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

64 Cho phép hoạt động trung tâm hỗ trợ phát triển hòa nhập (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

65 Giải thể Trung tâm ngoại ngữ-tin học; Trung tâm đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

66 Cấp giấy chứng nhận việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong các trường phổ thông (Đối với các trường THCS và THPT) (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

67 Thành lập Trung tâm ngoại ngữ - tin học; Trung tâm đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

68 Cấp giấy chứng nhận việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong các trường phổ thông (Đối với các trường tiểu học) (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

69 Cấp giấy chứng nhận hoạt động giáo dục các trường THPT công lập, tư thục; THPT chuyên (Đối với các trường chuyển đổi địa điểm giáo dục) (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

70 Cấp giấy chứng nhận hoạt động giáo dục các trường THPT công lập, tư thục; THPT chuyên (Đối với các trường mới thành lập hoặc hoạt động giáo dục trở lại sau một thời gian dừng hoạt động) (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tổng số 2670 Thủ tục / 267 Trang

Trang :