Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
61 Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

62 Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

63 Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật (TTHC mức độ 1)

Sở Văn hóa và Thể thao

64 Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

65 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

66 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

67 Cấp Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

68 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

69 Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

70 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

Tổng số 2670 Thủ tục / 267 Trang

Trang :