Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
71 Chia tách, sáp nhập, hợp nhất Trung tâm ngoại ngữ-tin học; Trung tâm đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

72 Chia tách, sáp nhập, hợp nhất trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó có cấp THPT) có vốn đầu tư nước ngoài (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

73 Giải thể trường trung cấp (Chỉ áp dụng đối với trường hợp tổ chức, cá nhân thành lập trường TCCN đề nghị giải thể trường) (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

74 Sáp nhập, chia tách, thành lập phân hiệu trường trung cấp (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

75 Thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

76 Giải thể trường trung học phổ thông (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

77 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

78 Thỏa thuận quy hoạch chuyên ngành (TTHC mức độ 1)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

79 Thẩm định dự án (nhóm B, C) (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

80 Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình (được ủy quyền) - Nhóm C (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Tổng số 2670 Thủ tục / 267 Trang

Trang :