Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
71 Công nhận Bảo vật quốc gia đối với Bảo tàng ngoài công lập, tổ chức cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

72 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

73 Công nhận Bảo vật quốc gia đối với Bảo tàng cấp tỉnh, Ban hoặc Trung tâm quản lý di tích (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

74 Cấp Chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

75 Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

76 Xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

77 Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

78 Gia hạn thị thực, lưu trú cho người nước ngoài vào làm việc với các cơ quan, đơn vị của thành phố Hà Nội (TTHC mức độ 2)

Sở Ngoại vụ

79 Nhập cảnh cho người nước ngoài vào làm việc tại Hà Nội (TTHC mức độ 2)

Sở Ngoại vụ

80 Xuất cảnh để giải quyết việc riêng (thăm thân, du lịch, chữa bệnh…) của cán bộ, công chức, viên chức thuộc các đơn vị của Hà Nội (TTHC mức độ 1)

Sở Ngoại vụ

Tổng số 2670 Thủ tục / 267 Trang

Trang :