Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
81 Phê duyệt quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và ô tô (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

82 Chấp thuận vận tải hành khách ngang sông (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

83 Cấp, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba và chứng chỉ nghiệp vụ (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề), chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông Vận tải (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

84 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa hạng tư, chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản, chứng chỉ nghiệp vụ trong phạm vi địa phương (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

85 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa hạng tư, chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản, chứng chỉ nghiệp vụ trong phạm vi địa phương (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

86 Chấp thuận cho tàu khách cao tốc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi không có mục đích kinh doanh (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

87 Chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài trên tuyến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

88 Chấp thuận tiếp tục sử dụng đối với công trình đường thủy nội địa địa phương hết tuổi thọ thiết kế (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

89 Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa hoặc bến khách ngang sông. (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

90 Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa hoặc bến khách ngang sông (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

Tổng số 2672 Thủ tục / 268 Trang

Trang :