Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
81 Tiếp nhận tình nguyện viên nước ngoài (TTHC mức độ 1)

Sở Ngoại vụ

82 Xuất cảnh để thực hiện công tác của cán bộ, công chức, viên chức thuộc các đơn vị của Hà Nội (TTHC mức độ 1)

Sở Ngoại vụ

83 Đặt địa điểm Văn phòng Dự án, Văn phòng Đại diện tại Hà Nội (áp dụng cho các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài) (TTHC mức độ 1)

Sở Ngoại vụ

84 Cấp mới, gia hạn, bổ sung sửa đổi Giấy phép của Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài (TTHC mức độ 1)

Sở Ngoại vụ

85 Xin phép tổ chức Hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố Hà Nội (TTHC mức độ 2)

Sở Ngoại vụ

86 Cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC) (TTHC mức độ 2)

Sở Ngoại vụ

87 Điều chỉnh giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Hà Nội (TTHC mức độ 2)

Sở Xây dựng

88 Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Hà Nội (TTHC mức độ 2)

Sở Xây dựng

89 Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (TTHC mức độ 2)

Sở Xây dựng

90 Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước): (TTHC mức độ 2)

Sở Xây dựng

Tổng số 2670 Thủ tục / 267 Trang

Trang :