Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Cấp giấy chứng nhận hoạt động đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông do Cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài, các tổ chức quốc tế liên chính phủ thành lập; Trường Trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó có cấp học trung học phổ thông) có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội. (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

2 Bổ sung, điều chỉnh các hoạt động giáo dục, ngành đào tạo, mở rộng quy mô, đối tượng tuyển sinh, điều chỉnh nội dung, chương trình giảng dạy đối với cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội. (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

3 Cấp Giấy chứng nhận hoạt động đối với Văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nước ngoài; Các Trung tâm ngoại ngữ-tin học và Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

4 Cấp giấy chứng nhận hoạt động, gia hạn hoạt động đối với Trung tâm ngoại ngữ, tin học (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

5 Công nhận thư viện đạt chuẩn (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

6 Cho phép hoạt động trung tâm hỗ trợ phát triển hòa nhập (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

7 Giải thể Trung tâm ngoại ngữ-tin học; Trung tâm đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

8 Cấp giấy chứng nhận việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong các trường phổ thông (Đối với các trường THCS và THPT) (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

9 Thành lập Trung tâm ngoại ngữ - tin học; Trung tâm đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

10 Cấp giấy chứng nhận việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong các trường phổ thông (Đối với các trường tiểu học) (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tổng số 49 Thủ tục / 5 Trang

Trang :