Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình (đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công trình đó) bao gồm cả đăng ký khối lượng cát, sỏi thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch (TTHC mức độ 2)

Sở Tài nguyên và Môi trường

2 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (TTHC mức độ 2)

Sở Tài nguyên và Môi trường

3 Cấp, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản; cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình (TTHC mức độ 2)

Sở Tài nguyên và Môi trường

4 Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản (TTHC mức độ 2)

Sở Tài nguyên và Môi trường

5 Phê duyệt trữ lượng khoáng sản (TTHC mức độ 2)

Sở Tài nguyên và Môi trường

6 Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản (TTHC mức độ 2)

Sở Tài nguyên và Môi trường

7 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản (TTHC mức độ 2)

Sở Tài nguyên và Môi trường

8 Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (TTHC mức độ 2)

Sở Tài nguyên và Môi trường

9 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (TTHC mức độ 2)

Sở Tài nguyên và Môi trường

10 Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản, trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản (TTHC mức độ 2)

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tổng số 65 Thủ tục / 7 Trang

Trang :