Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Cấp lại giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) đối với trường hợp thay đổi/bổ sung phạm vi kinh doanh, thay đổi địa điểm kinh doanh, kho bảo quản thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Hà Nội (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

2 Cấp lại giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Hà Nội (TTHC mức độ 3)

Sở Y tế

3 Cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Hà Nội (TTHC mức độ 3)

Sở Y tế

4 Cấp lại giấy chứng nhận “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP) thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Hà Nội (TTHC mức độ 3)

Sở Y tế

5 Tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Hà Nội (TTHC mức độ 3)

Sở Y tế

6 Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Hà Nội (TTHC mức độ 3)

Sở Y tế

7 Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Hà Nội từ ngày 01/01/2016 (TTHC mức độ 3)

Sở Y tế

8 Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Hà Nội (TTHC mức độ 3)

Sở Y tế

9 Cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP) thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Hà Nội (TTHC mức độ 3)

Sở Y tế

10 Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện cho người nghiện chất dạng thuốc phiện được trở về cộng đồng từ cơ sở quản lý (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

Tổng số 153 Thủ tục / 16 Trang

Trang :