Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục 1: Cấp Giấy phép kinh doanh vũ trường.(TTHC Mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

2 Thủ tục 2: Cấp Giấy phép phổ biến phim.(TTHC Mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

3 Thủ tục 3: Cấp Giấy phép lưu hành băng, đĩa ca nhạc, sân khấu. (TTHC Mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

4 Thủ tục 4: Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên các phương tiện là bảng, biển, pano tấm lớn (có diện tích từ 40m2 trở lên). (TTHC Mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

5 Thủ tục 5: Cấp Giấy phép thay đổi nội dung quảng cáo trên các phương tiện là bảng, biển, pano tấm lớn (có diện tích từ 40m2 trở lên) trong trường hợp không thay đổi về địa điểm, kích thước biển quảng cáo đã được cấp phép. (TTHC Mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

6 Thủ tục 6: Cấp gia hạn Giấy phép thực hiện quảng cáo trên các phương tiện là bảng, biển, pano tấm lớn (có diện tích từ 40m2 trở lên) tại vị trí đã được cấp phép. (TTHC Mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

7 Thủ tục 7: Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên các phương tiện là bảng, biển, pano tấm nhỏ (có diện tích dưới 40m2) và vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước. (TTHC Mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

8 Thủ tục 8: Cấp Giấy phép thay đổi nội dung quảng cáo trên các phương tiện là bảng, biển, pano tấm nhỏ (có diện tích dưới 40m2) và vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước. (TTHC Mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

9 Thủ tục 9: Cấp gia hạn Giấy phép thực hiện quảng cáo trên các phương tiện là bảng, biển, pano tấm nhỏ (có diện tích dưới 40m2) và vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước. (TTHC Mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

10 Thủ tục 10: Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng rôn.(TTHC Mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

Tổng số 61 Thủ tục / 7 Trang

Trang :