Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cơ sở kinh doanh xăng dầu có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ trên đất liền (dưới 20 tấn) (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

2 Thu hồi đất (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

3 Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh/ Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã quyết định đầu tư) (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

4 Đăng ký và xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

5 Xác nhận, xác nhận lại đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

6 Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

7 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

8 Đăng ký khai thác nước dưới đất (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

9 Thủ tục: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

10 Thủ tục: Sáp nhập, chia tách trường THCS tư thục (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

Tổng số 269 Thủ tục / 27 Trang

Trang :