Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
51 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai thuộc doanh nghiệp (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

52 Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (TTHC mức độ 3)

Sở Công thương

53 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (TTHC mức độ 3)

Sở Công thương

54 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

55 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

56 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

57 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

58 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

59 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

60 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

Tổng số 2710 Thủ tục / 271 Trang

Trang :