Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
71 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

72 Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

73 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

74 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (Đối với trường hợp liên hiệp hợp tác xã giải thể tự nguyện) (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

75 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng) (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

76 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất) (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

77 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất) (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

78 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

79 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

80 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của liên hiệp hợp tác xã (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Tổng số 2738 Thủ tục / 274 Trang

Trang :