Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
71 Cấp giấy phép hoạt động in (TTHC mức độ 2)

Sở Thông tin và Truyền thông

72 Cấp lại giấy phép hoạt động in (TTHC mức độ 2)

Sở Thông tin và Truyền thông

73 Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu (TTHC mức độ 3)

Sở Thông tin và Truyền thông

74 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

75 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

76 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

77 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

78 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

79 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

80 Đăng ký hoạt động cơ sở in (TTHC mức độ 2)

Sở Thông tin và Truyền thông

Tổng số 2710 Thủ tục / 271 Trang

Trang :