Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
21 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

22 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

23 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

24 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

25 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

26 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

27 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai thuộc doanh nghiệp (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

28 Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

29 Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

30 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai thuộc doanh nghiệp (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

Tổng số 2682 Thủ tục / 269 Trang

Trang :