Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
51 Giải thể trường trung học phổ thông (bao gồm cả trường Trung học phổ thông chuyên; trường Phổ thông dân tộc nội trú và trường THPT có nhiều cấp học trong đó có cấp THPT) (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

52 Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

53 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

54 Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

55 Cho phép Trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

56 Giải thể trường Trung cấp sư phạm (Chỉ áp dụng đối với trường hợp tổ chức, cá nhân thành lập trường trung cấp sư phạm đề nghị giải thể trường) (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

57 Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

58 Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

59 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

60 Tiếp nhận Công bố hợp quy phân bón (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Tổng số 2643 Thủ tục / 265 Trang

Trang :