Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
61 Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh/ Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp Thành phố quyết định đầu tư) (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

62 Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của tổ chức (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

63 Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

64 Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (gồm công nhận cây trội; lâm phần tuyển chọn; rừng giống chuyển hóa; rừng giống; vườn cây đầu dòng) (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

65 Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

66 Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc giống của lô cây con (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

67 Thẩm định, phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

68 Giao rừng, cho thuê rừng cho tổ chức (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

69 Tiếp nhận Công bố hợp quy bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

70 Tiếp nhận Công bố hợp quy giống cây trồng nhóm 2 (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Tổng số 2643 Thủ tục / 265 Trang

Trang :