Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

2 Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

3 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

4 Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

5 Cấp Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

6 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

7 Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

8 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

9 Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 3MW tại địa phương (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

10 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực đăng ký doanh nghiệp tại địa phương (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

Tổng số 133 Thủ tục / 14 Trang

Trang :