Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật (TTHC mức độ 1)

Sở Tư pháp

2 Công nhận báo cáo viên pháp luật (TTHC mức độ 1)

Sở Tư pháp

3 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) (TTHC mức độ 1)

Sở Tư pháp

4 Thủ tục: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận (TTHC mức độ 1)

Sở Tư pháp

5 Thủ tục: Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật; Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật (TTHC mức độ 2)

Sở Tư pháp

6 Thủ tục: Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật (TTHC mức độ 2)

Sở Tư pháp

7 Thủ tục: Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật (TTHC mức độ 2)

Sở Tư pháp

8 Thủ tục: Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật (TTHC mức độ 2)

Sở Tư pháp

9 Thủ tục: Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng (TTHC mức độ 2)

Sở Tư pháp

10 Thủ tục: Hợp nhất Văn phòng công chứng (TTHC mức độ 1)

Sở Tư pháp

Tổng số 101 Thủ tục / 11 Trang

Trang :