Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (TTHC mức độ 2)

Ban Dân tộc Thành phố

Tổng số 1 Thủ tục / 1 Trang