Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.

Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Đăng ký chủ trì thực hiện dự án do Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

2 Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

3 Cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

4 Sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

5 Cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

6 Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (TTHC mức độ 1)

Sở Khoa học và Công nghệ

7 Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

8 Giấy xác nhận đăng ký hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

9 Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

10 Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

Tổng số 2644 Thủ tục / 265 Trang

Trang :