Quy đổi chứng chỉ tin học, tiếng anh

Cổng Giao tiếp cho tôi hỏi, theo Công văn sô 4645/SGD&ĐT - GDTX - CN hướng dẫn quy đổi chứng chỉ tin học, ngoại ngữ tuy nhiên tôi không hiểu là các chứng chỉ tin học A, B, C đã cấp trước đây hiện giờ có thể nộp để thi tuyển công chức, viên chức được hay ko?

Người hỏi: Đinh Ngọc Dương ( 09:11 16/03/2017)

CÂU TRẢ LỜI

Chào ông, cảm ơn ông đã gửi câu hỏi cho chúng tôi

Về vấn đề này, chúng tôi xin trả lời như sau:

Thứ nhất, theo Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03/8/2016 về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học    Hà Nội của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì:

 

1. Về việc quy đổi đối với trình độ ngoại ngữ: Trình độ ngoại ngữ của cán bộ, công chức và viên chức được quy định trong các Thông tư về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp là căn cứ vào Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014).

 

Việc chấp nhận chứng chỉ/chứng nhận năng lực ngoại ngữ nào và thời hạn áp dụng của chứng chỉ/chứng nhận là do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (nếu được Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền) xem xét, quyết định dựa theo yêu cầu về năng lực ngoại ngữ đối với vị trí công việc.

 

2. Về việc quy đổi đối với trình độ tin học:  Các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đã cấp có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản".

 

Thứ hai, ngày 14/12/2016, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành Văn bản 4645/SGD&ĐT-GDTX-CN gửi các sở, cơ quan tương đương sở; UBND quận, huyện, thị xã; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành phố; các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Thành phố thực hiện hướng dẫn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

 

Ngày 04/11/2016, UBND Thành phố có công văn số 6363/UBND-KGVX về việc tạm thời hướng dẫn tạm thời quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Sau khi thống nhất với Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn tạm thời việc quy đổi tương đương chứng chỉ ngoại ngữ, tin học phục vụ công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức của Thành phố.

 

Theo đó, đối với trình độ ngoại ngữ: Trình độ A theo Quyết định số 177/QĐ-TCBT ngày 30/01/1993 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chương trình tiếng Anh thực hành A B, và trình độ A1 theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành tương đương bậc 1 của Khung 6 bậc theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

 

Trình độ B theo Quyết định số 177 và trình độ A2 theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT tương đương bậc 2 của Khung 6 bậc theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT.

 

Trình độ C theo Quyết định số 177 và trình độ B1 theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT tương đương bậc 3 của Khung 6 bậc theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT.

 

Đối với trình độ tin học: Các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đã cấp có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, thực hiện theo quy định tại Điều 23 Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

 

Như vậy, căn cứ vào các quy định trên thì:

Đối với trình độ ngoại ngữ: căn cứ vào chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm của từng vị trí mà đơn vị tuyển dụng sẽ có yêu cầu về năng lực ngoại ngữ riêng

 

Đối với trình độ tin học: Các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đã cấp có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

 

Để biết thêm thông tin, đề nghị bạn liên hệ Sở Giáo dục Đào tạo:

Số điện thoại: 39423985

Địa chỉ: 23 Quang Trung, 81 Thợ Nhuộm, Hà Nội

Website: http://www.hanoi.edu.vn

Trả lời: Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội ( 09:11 21/03/2017)

Những câu hỏi khác