Chế độ

I. TẠI QUY ĐỊNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2016 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI, QUY ĐỊNH: Điều 14. Cơ cấu tổ chức và số người làm việc 1. Cơ cấu tổ chức ... c) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã gồm Trưởng bộ phận và một hoặc một số công chức cấp xã. Trưởng bộ phận do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đảm nhiệm. 2. Số người làm việc ... b) Số người làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã bố trí, phân công trong tổng số công chức cấp xã thuộc các chức danh công chức cấp xã theo quy định, đảm bảo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đáp ứng yêu cầu của cá nhân, tổ chức đến giao dịch. Điều 16. Chế độ bồi dưỡng, cấp trang phục đối với Trưởng bộ phận, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 1. Chế độ bồi dưỡng, cấp trang phục đối với Trưởng bộ phận, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị được quy định tại điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 4 Quy định này: a) Chế độ bồi dưỡng: Trưởng bộ phận và các công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được hưởng chế độ bồi dưỡng theo quy định của Thành phố. Ngoài chế độ bồi dưỡng theo quy định của Thành phố, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định mức hỗ trợ hợp lý đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên cơ sở điều kiện, thẩm quyền, khả năng của cơ quan, đơn vị. b) Trang phục: Trưởng bộ phận và các công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được cấp trang phục (trừ người công tác trong các ngành đã được cấp trang phục): - Năm đầu tiên được cấp tối thiểu: 02 (hai) bộ xuân hè và 02 (hai) bộ thu đông/01 người; - Từ năm thứ hai trở đi mỗi năm được cấp tối thiểu: 01 (một) bộ xuân hè và 01 (một) bộ thu đông/01 người. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định mẫu đồng phục tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan, đơn vị mình phù hợp với truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc và điều kiện kinh tế - xã hội. 2. Chế độ bồi dưỡng, cấp trang phục đối với Trưởng bộ phận và công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 4 Quy định này được thực hiện theo quyết định của thủ trưởng cơ quan, đơn vị và phù hợp với quy định. II. Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân tại các cơ quan quản lý hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 01/7/2009 của UBND thành phố Hà Nội, quy định: Điều 6. Tổ chức bộ máy, biên chế của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 1. Tổ chức bộ máy ... c) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở Ủy ban nhân dân cấp xã do một Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã làm trưởng bộ phận và có ít nhất 01 công chức chuyên trách và một số kiêm nhiệm là các chức danh quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn. 2. Biên chế ... b) Biên chế của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại xã, phường, thị trấn được bố trí 02 (hai) biên chế và lấy trong tổng biên chế được giao cho cấp xã theo quy định cụ thể như sau: đối với các xã có trên 10.000 dân được sử dụng 02 (hai) công chức ở chức danh văn phòng – thống kê làm chuyên trách tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; những xã có dưới 10.000 dân được sử dụng 01 (một) công chức ở chức danh văn phòng – thống kê làm chuyên trách và một chỉ tiêu hợp đồng làm kiêm nhiệm tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Đối với địa phương có quá nhiều giao dịch giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân mà cán bộ chuyên trách không thể giải quyết kịp thời thì Chủ tịch UBND cấp xã được sử dụng công chức cơ sở ở chức danh chuyên môn làm kiêm nhiệm tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. III. QUYẾT ĐỊNH SỐ 2492/QĐ-UBND ngày 02 tháng 06 năm 2011 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG, CẤP TRANG PHỤC ĐỐI VỚI TRƯỞNG BỘ PHẬN, CÔNG CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, quy định: Điều 1. Quy định chế độ bồi dưỡng, cấp trang phục đối với Trưởng Bộ phận, công chức, lao động hợp đồng làm việc tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: 1. Chế độ bồi dưỡng: - Đối với Trưởng Bộ phận và công chức làm việc chuyên trách (hệ số theo mức lương tối thiểu/người/tháng): ... + Cấp Xã, Phường, Thị trấn: 0,6 - Đối với công chức làm việc kiêm nhiệm và lao động hợp đồng (hệ số theo mức lương tối thiểu/người/buổi): ... + Cấp Xã, Phường, Thị trấn: 0,02 2. Chế độ trang phục đối với Trưởng bộ phận, công chức làm việc chuyên trách tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: - Năm đầu tiên được cấp: 3.000.000 đồng/người/năm (gồm 02 bộ xuân hè, 02 bộ thu đông); - Từ năm thứ hai trở đi được cấp: 1.500.000 đồng/người/năm (gồm 01 bộ xuân hè, 01 bộ thu đông). 3. Nguồn kinh phí thực hiện bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của các Sở, Ban, Ngành và UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn. TỪ NHỮNG QUY ĐỊNH TRÊN, XIN HỎI: THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2016 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI, thì Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã gồm Trưởng bộ phận và một hoặc một số công chức cấp xã. Trưởng bộ phận do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đảm nhiệm và Số người làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã bố trí, phân công trong tổng số công chức cấp xã thuộc các chức danh công chức cấp xã theo quy định, đảm bảo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đáp ứng yêu cầu của cá nhân, tổ chức đến giao dịch (THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH SỐ 84/2009/QĐ-UBND ngày 01/7/2009 của UBND thành phố Hà Nội). Tại Quyết định không quy định công chức làm việc chuyên trách mà chỉ quy định số người làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã bố trí, phân công trong tổng số công chức cấp xã thuộc các chức danh công chức cấp xã. NHƯ VẬY QUYẾT ĐỊNH SỐ 2492/QĐ-UBND ngày 02 tháng 06 năm 2011 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI, quy định: Chế độ bồi dưỡng Đối với Trưởng Bộ phận và công chức làm việc chuyên trách còn phụ hợp với Quyết định 07/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2016 hay không? Nếu quy định số người làm việc chuyên trách thì áp dụng như thế nào, số lượng là bao nhiêu? Trân trọng cảm ơn!

Người hỏi: Nguyễn Xuân Trường ( 16:47 11/07/2017)

CÂU TRẢ LỜI

Chào ông, cảm ơn ông đã gửi câu hỏi cho Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội

Về câu hỏi của ông, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội xin trả lời như sau:

Tại điểm a, khoản 1, Điều 16 Quyết định 07/2016/QĐ-UBND ngày 8/3/2016 của UBND Thành phố quy định về chế độ bồi dưỡng đối với Trưởng bộ phận, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị được quy định tại điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 4 Quy định này như sau:

Trưởng bộ phận và các công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được hưởng chế độ bồi dưỡng theo quy định của Thành phố. Ngoài chế độ bồi dưỡng theo quy định của Thành phố, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định mức hỗ trợ hợp lý đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên cơ sở điều kiện, thẩm quyền, khả năng của cơ quan, đơn vị.

Căn cứ vào quy định trên, thì các chế độ bồi dưỡng sẽ được hưởng theo quy định của Thành phố. Theo đó, UBND thành phố cũng đã ban hành Quyết định số 2492/QĐ-UBND ngày 02/6/2011 quy định chế độ bồi dưỡng, cấp trang phục đối với trưởng bộ phận, công chức, lao động hợp đồng làm việc tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, văn bản này vẫn còn hiệu lực thi hành và chưa có văn bản thay thế.

Đối với quy định số người làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã được quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 14 của Quyết định trên quy định thì:

Số người làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã bố trí, phân công trong tổng số công chức cấp xã thuộc các chức danh công chức cấp xã theo quy định, đảm bảo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đáp ứng yêu cầu của cá nhân, tổ chức đến giao dịch.

Như vậy, số lượng công chức cấp xã làm việc tại bộ phận một cửa sẽ do Chủ tịch UBND cấp xã bố trí, phân công theo quy định, đảm bảo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đáp ứng yêu cầu của cá nhân, tổ chức đến giao dịch. 

Trả lời: Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội ( 16:07 12/07/2017)

Những câu hỏi khác