Chế độ

Tại điểm a, khoản 1, Điều 16 Quyết định 07/2016/QĐ-UBND ngày 8/3/2016 của UBND Thành phố quy định về chế độ bồi dưỡng đối với Trưởng bộ phận, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị được quy định tại điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 4 Quy định này như sau: Trưởng bộ phận và các công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được hưởng chế độ bồi dưỡng theo quy định của Thành phố. Ngoài chế độ bồi dưỡng theo quy định của Thành phố, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định mức hỗ trợ hợp lý đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên cơ sở điều kiện, thẩm quyền, khả năng của cơ quan, đơn vị. Căn cứ vào quy định trên, thì các chế độ bồi dưỡng sẽ được hưởng theo quy định của Thành phố. Theo đó, UBND thành phố cũng đã ban hành Quyết định số 2492/QĐ-UBND ngày 02/6/2011 quy định chế độ bồi dưỡng, cấp trang phục đối với trưởng bộ phận, công chức, lao động hợp đồng làm việc tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, văn bản này vẫn còn hiệu lực thi hành và chưa có văn bản thay thế. Đối với quy định số người làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã được quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 14 của Quyết định trên quy định thì: Số người làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã bố trí, phân công trong tổng số công chức cấp xã thuộc các chức danh công chức cấp xã theo quy định, đảm bảo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đáp ứng yêu cầu của cá nhân, tổ chức đến giao dịch. Như vậy, số lượng công chức cấp xã làm việc tại bộ phận một cửa sẽ do Chủ tịch UBND cấp xã bố trí, phân công theo quy định, đảm bảo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đáp ứng yêu cầu của cá nhân, tổ chức đến giao dịch. Xin hỏi: Tại Quyết định 07/2016/QĐ-UBND ngày 8/3/2016 của UBND Thành phố không quy định công chức làm việc chuyên trách, vậy có thể áp dụng mức chi cho công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã theo mức của công chức làm việc chuyên trách theo quy định tại Quyết định số 2492/QĐ-UBND ngày 02/6/2011 được hưởng hệ số 0,6 và trang phục được hay không

Người hỏi: Nguyễn Xuân Trường ( 09:48 13/07/2017)

CÂU TRẢ LỜI

Chào ông, cảm ơn ông đã gửi câu hỏi cho Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội

Về câu hỏi của ông, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội xin trả lời như sau:

 

Tại điểm b, khoản 2, Điều 14 của Quyết định 07/2016/QĐ-UBND ngày 8/3/2016 của UBND Thành phố thì:

Số người làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã bố trí, phân công trong tổng số công chức cấp xã thuộc các chức danh công chức cấp xã theo quy định, đảm bảo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đáp ứng yêu cầu của cá nhân, tổ chức đến giao dịch.

Căn cứ vào quy định trên thì Chủ tịch UBND cấp xã sẽ bố trí, phân công công chức cấp xã thuộc các chức danh công xã theo quy định vào vị trí làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Tùy vào vị trí công việc mà công chức cấp xã đó được phân công sẽ được hưởng các chế độ bồi dưỡng được quy định tại Quyết định số 2492/QĐ-UBND ngày 02/6/2011 quy định chế độ bồi dưỡng, cấp trang phục đối với trưởng bộ phận, công chức, lao động hợp đồng làm việc tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Trả lời: Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội ( 16:18 14/07/2017)

Những câu hỏi khác