Bầu cử

Xin hỏi cử tri tạm trú trên 6 tháng thường xuyên sinh sống ở thôn có được bầu cử Trưởng, phó thôn không

Người hỏi: Nguyễn Xuân Trường ( 20:50 07/11/2017)

CÂU TRẢ LỜI

Chào ông, cảm ơn ông đã gửi câu hỏi cho Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội
Về câu hỏi của ông, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội xin trả lời như sau:
 
Tại khoản 1, Mục B, phần II, Thông tư số 01/2005/TTLT/BTTUBTWMTTQVN-BNV Hướng dẫn quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố thì thành phần hội nghị sẽ bao gồm:
1. Thành phần Hội nghị
- Toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ;
- Toàn thể thành viên của Ban công tác Mặt trận;
- Trưởng thôn, Phó trưởng thôn; Tổ trưởng, Tổ phó Tổ dân phố.
Trưởng Ban công tác Mặt trận chủ trì, phối hợp với Trưởng thôn mời cử tri họp. Ở thôn, tổ dân phố có từ 100 hộ trở xuống thì họp toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ. Hội nghị chỉ được tiến hành khi có quá nửa số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ dự họp. Nơi có trên 100 hộ thì không nhất thiết họp toàn thể, mà tổ chức hội nghị đại biểu cử tri là đại diện hộ ở các Tổ liên gia hoặc Tổ nhân dân tự quản hoặc của các xóm, đội sản xuất; nhưng phải mời ít nhất là đại diện của 50% số hộ trong thôn dự hội nghị; Hội nghị chỉ được tiến hành khi có quá nửa số cử tri thuộc thành phần mời họp tham dự.
Trưởng Ban công tác Mật trận gửi giấy mời đến các thành phần dự hội nghị nêu trên và mời đại diện Ban thường trực Uỷ ban Mật trận Tổ quốc cấp xã.
Tại điểm a, khoản 1, Điều 18, Quyết định 50/2013/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về Tổ chức hội nghị bầu cử Phó Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, Tổ phó tổ dân phố như sau:
a) Tổ trưởng Tổ bầu cử quyết định ngày tổ chức hội nghị thống nhất, ấn định danh sách những người ra ứng cử Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, Tổ phó tổ dân phố trước ít nhất 5 ngày tính đến ngày bỏ phiếu bầu cử và phải báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã.
Tổ bầu cử gửi giấy mời đến các cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố. Hội nghị thống nhất, ấn định danh sách những người ứng cử Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, Tổ phó tổ dân phố được tiến hành khi có trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố tham dự;
Căn cứ vào các quy định trên thì khi tiến hành bầu cử, tổ bầu cử sẽ gửi giấy mời đến các cử tri là hộ gia đình hoặc cử đại diện hộ gia đình để tham dự hội nghị bầu cử các chức danh Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, Tổ phó tổ dân phố.

Trả lời: Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội ( 16:40 08/11/2017)

Những câu hỏi khác