STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Tiếp nhận công chức

Hoàng Thị Mỵ Lương

15:52 06/09/2018

Có 1 Trả lời

2

Đề cử, ứng cử chủ tịch,phó chủ tịch UBND xã,phường,thị trấn

Nguyễn Hùng Dũng

15:42 06/09/2018

Có 1 Trả lời

3

Xếp lương hợp đồng

Thu Hien

08:48 06/09/2018

Có 1 Trả lời

4

Chuyển loại hợp đồng

Phung Huyen Diep

05:09 06/09/2018

Có 1 Trả lời

5

Thuyên chuyển công tác

Nguyễn Thị Hải Yến

18:47 29/08/2018

Có 1 Trả lời

6

Chuyển ngạch công chức

Nguyễn Hồng Tâm

16:23 20/08/2018

Có 1 Trả lời

7

Thi công chức nguồn 2018

Bùi Huy Hiếu

14:20 17/08/2018

Có 1 Trả lời

8

Kiến nghị về chế độ cán bộ không chuyên trách cấp xã phường

Việt Hưng

16:23 08/08/2018

Có 1 Trả lời

9

Chế độ cho người lao động

Phùng Vũ Trung

16:59 06/08/2018

Có 1 Trả lời

10

Lịch thi tốt nghiệp của lớp công chức nguồn xã, phường, thị trấn

Lê Văn Dũng

08:29 03/08/2018

Có 1 Trả lời

Tổng số 489 Câu hỏi / 49 trang

Trang: