STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Hỏi tuyển dụng viên chức tiểu học

Đào Thị Hoa

23:15 23/07/2017

Có 1 Trả lời

2

Xét tuyển công chức

Vũ Thảo My

21:28 21/07/2017

Có 1 Trả lời

3

Tuyển dụng công chức - viên chức

Nguyễn Văn Chiến

11:39 16/07/2017

Có 1 Trả lời

4

Thi tuyển công chức cấp xã, thị trấn

Nguyễn Mỹ Linh

21:35 10/07/2017

Có 1 Trả lời

5

Công chức nguồn

Nguyễn Văn Minh

11:27 10/07/2017

Có 1 Trả lời

6

Chứng chỉ quản lý nhà nuớc

Mai Thành

15:32 06/07/2017

Có 1 Trả lời

7

Thi tuyển viên chức giáo dục 2017

Đàm Ngọc Khá

12:02 05/07/2017

Có 1 Trả lời

8

Từ cán sự văn thư sang giáo viên tiểu học

Trịnh Loan

23:59 04/07/2017

Có 1 Trả lời

9

Chứng chỉ tiếng Anh, tin học

Duy Hùng

16:50 03/07/2017

Có 1 Trả lời

10

Chứng chỉ Tin học

Nguyễn Thị Thu

21:50 02/07/2017

Có 1 Trả lời

Tổng số 399 Câu hỏi / 40 trang

Trang: