STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Hỏi về trình độ người ứng cử chức danh Phó Chủ tịch hội đồng nhân dân phường

Phạm Hoàng Điệp

15:16 25/06/2016

Có 1 Trả lời

2

Hỏi về tiêu chuẩn để bầu làm phó chủ tịch UBND xã

Đặng Đình Lực

07:54 29/05/2016

Có 1 Trả lời

3

Đi bỏ phiếu ở đâu.

Phạm Minh Thuyết

15:38 18/05/2016

Có 1 Trả lời

4

Về thông tin tích ngang lý lịch ứng cử viên

Ngô Văn Thứ

08:46 17/05/2016

Có 1 Trả lời

5

Đi bầu cử thay

Lê Trang

08:29 17/05/2016

Có 1 Trả lời

6

Về bầu cử

Đỗ Hoa Sim

15:31 16/05/2016

Có 1 Trả lời

7

Kê khai lý lịch của ứng cử viên bầu cử HĐND

Lê Kim Hùng

10:36 14/05/2016

Có 1 Trả lời

8

Không có tên trong danh sách cử tri

Bùi Thị Yến

20:24 12/05/2016

Có 1 Trả lời

9

Khiếu nại về danh sách cử tri

Lương Thu Hà

16:44 06/05/2016

Có 1 Trả lời

10

Màu phiếu bầu đại biểu HDND cấp xã thuộc Hà Nội

Bùi Hoàng Bắc

16:00 05/05/2016

Có 1 Trả lời

Tổng số 16 Câu hỏi / 2 trang

Trang: