STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Hỏi đáp về Thông tư 19 của Bộ Y tế

Luong Thu Trang

10:49 22/06/2017

Có 1 Trả lời

2

Mua Bảo Hiểm Y tế ở đâu

Bùi Xuân Thành

11:16 16/06/2017

Có 1 Trả lời

3

Tuyển viên chức đối với y tế học đường trường học

Nguyễn Thị Thanh

10:10 19/05/2017

Có 1 Trả lời

4

Tư vấn mua bảo hiểm y tế

Tào Thị Phương

17:41 17/05/2017

Có 1 Trả lời

5

Mua bảo hiểm y tế tự nguyện

Hoàng Dương

08:29 05/05/2017

Có 1 Trả lời

6

Bảo hiểm y tế tự nguyện

Nguyen Huong

12:22 19/03/2017

Có 1 Trả lời

7

Mức thanh toán Bảo hiểm xã hội khi chuyển tuyến

Nguyễn Thu Giang

10:29 23/02/2017

Có 1 Trả lời

8

Xin hỏi về yêu cầu bằng cấp đối với nhân viên y tế học đường năm 2021

Lê Thị Phượng

13:02 05/01/2017

Có 1 Trả lời

9

An toàn thực phẩm

Vương Thị Phương

15:23 29/12/2016

Có 1 Trả lời

10

Bảo hiểm y tế

Trần Minh

14:30 06/10/2016

Có 1 Trả lời

Tổng số 51 Câu hỏi / 6 trang

Trang: