STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Nguyễn Thanh Tùng

00:31 17/04/2018

Có 1 Trả lời

2

Xin cho hỏi về thời gian trả kết quả đơn xin chuyển công tác

Trần Mạnh

12:43 09/04/2018

Có 1 Trả lời

3

Chế độ chính sách

Nguyễn Sơn

08:45 31/03/2018

Có 1 Trả lời

4

Thi công chức nguồn 2018

Lê Thị Thương

10:32 26/03/2018

Có 1 Trả lời

5

Thi công chức nguồn 2018

Nguyễn Văn Bảo

09:45 25/03/2018

Có 1 Trả lời

6

Hợp đồng lao động

Kiên

12:55 21/03/2018

Có 1 Trả lời

7

Thi công chức nguồn 2015

Nguyễn Văn Minh

15:17 14/03/2018

Có 1 Trả lời

8

Thi tuyển công chức cấp xã năm 2018

Huyền Diệp

14:23 14/03/2018

Có 1 Trả lời

9

Thi công chức xã phường

NGUYỄN THỊ NHẬT

09:20 08/02/2018

Có 1 Trả lời

10

Thi công chức xã phường

Trần Hoàng Nam

23:04 05/02/2018

Có 1 Trả lời

Tổng số 461 Câu hỏi / 47 trang

Trang: