STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Đề nghị Thành phố cung cấp thông tin về tiến độ Dự án công viên CV1

Nguyễn Hữu Mạnh

15:58 08/02/2018

Có 1 Trả lời

2

Chế độ tiền tử tuất

Hoàng Chiến

05:52 07/02/2018

Có 1 Trả lời

3

Thắc mắc về thu hồi đất khai hoang phục vụ dồn điền đổi thửa

NGUYỄN VĂN DƯƠNG

20:15 06/02/2018

Có 1 Trả lời

4

Hỏi về thể thức văn bản

Nguyễn Thiên Ân

18:40 01/02/2018

Có 1 Trả lời

5

Về việc tiếp công dân của lãnh đạo thành phố

Nguyễn Quang Hưng

19:14 28/01/2018

Có 1 Trả lời

6

Xây dựng nhà ở trên phần đất còn lại sau giải phóng mặt bằng

Trần Văn Điền

18:42 28/01/2018

Có 1 Trả lời

7

Thắc mắc về giải phóng mặt bằng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

NGUYỄN VĂN TUẤN

20:35 25/01/2018

Có 1 Trả lời

8

Chế độ cán bộ kiểm soát TTHC

huong

15:40 24/01/2018

Có 1 Trả lời

9

Mong giải quyết vấn đề về giải phóng mặt bằng

nguyễn thị oanh

17:35 19/01/2018

Có 1 Trả lời

10

Áp dụng văn bản về chế độ Tiếp công dân trên địa bàn thành phố Hà Nội

Trịnh Văn Thắng

21:55 18/01/2018

Có 2 Trả lời

Tổng số 1335 Câu hỏi / 134 trang

Trang: