Danh sách chương trình đề tài

Thứ tự Tên đề tài Đơn vị chủ trì Kết quả Ngày nghiệm thu Xếp hạng

01

Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới nâng cao năng suất chất lượng lạc ở Hà Nội

Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội

Nghiệm thu

27/10/2015

 

02

Ứng dụng CNTT trong quản lý Trường THCS TP Hà Nội

Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội

Nghiệm thu

21/04/2015

 

03

Ảnh hưởng của kỹ thuật tới năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất chè an toàn tại xã Ba Trại, Ba Vì, Hà Nội

Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội

Nghiệm thu

21/04/2015

 

04

Ảnh hưởng của chế phẩm phân bón lá DLH1 đến sự phát triển của Hoa Lily

Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội

Nghiệm thu

23/02/2016

 

05

Định hướng, giải pháp chủ yếu tái cơ cấu nông nghiệp ngoại thành Hà Nội giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội

Nghiệm thu

03/06/2016

 

06

Định hướng và các giải pháp chủ yếu phát triển bền vững đối ngoại kinh tế của thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2030

Sở Ngoại vụ Hà Nội

Nghiệm thu

16/03/2017

 

07

Định hướng phát triển và quản lý quy hoạch - phát triển hệ thống Hồ Hà Nội nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, phù hợp với yêu cầu phát triển đô thị đến năm 2030 và tầm nhìn 2050

Viện Nghiên cứu Đô thị và Phát triển Hạ tầng

Nghiệm thu

17/03/2017

 

08

Định hướng phát triển và quản lý quy hoạch - kiến trúc hệ thống hồ Hà Nội nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, phù hợp với yêu cầu phát triển đô thị đến năm 2030 và tầm nhìn 2050

Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội

Nghiệm thu

29/12/2015

 

09

Định hướng phát triển làng, xã Hà Nội trong quá trình đô thị hóa

Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội

Nghiệm thu

22/04/2015

 Khá

10

Đề xuất phương án quy hoạch vùng trồng mây nếp thâm canh trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội

Nghiệm thu

21/04/2015

 

Tổng số đề tài: 240|24 trang

Trang: