Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Quyết định chủ trương đầu tư của UBND Thành phố (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

2 Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

3 Thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

4 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã) (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

5 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

6 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

7 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

8 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

9 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

10 Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Tổng số 2676 Thủ tục / 268 Trang

Trang :