Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Vận chuyển (TTHC mức độ 2)

Ban phục vụ lễ tang Hà Nội

2 Bốc mộ cát táng Liệt sĩ (TTHC mức độ 2)

Ban phục vụ lễ tang Hà Nội

3 Cát táng Liệt sĩ (lưu giữ hài cốt, tro cốt) (TTHC mức độ 2)

Ban phục vụ lễ tang Hà Nội

4 Bốc mộ cát táng Cán bộ trung, cao cấp, Người có công (TTHC mức độ 2)

Ban phục vụ lễ tang Hà Nội

5 Cát táng Cán bộ trung, cao cấp, Người có công (TTHC mức độ 2)

Ban phục vụ lễ tang Hà Nội

6 Thanh toán bù trừ hỗ trợ hỏa táng thi hài (TTHC mức độ 2)

Ban phục vụ lễ tang Hà Nội

7 Mai táng thi hài (TTHC mức độ 2)

Ban phục vụ lễ tang Hà Nội

8 Bốc tiểu cát táng (TTHC mức độ 2)

Ban phục vụ lễ tang Hà Nội

9 Cát táng lưu giữ tro cốt, hài cốt dưới mặt đất (TTHC mức độ 2)

Ban phục vụ lễ tang Hà Nội

10 Cải táng Cán bộ trung, cao cấp, Người có công (TTHC mức độ 2)

Ban phục vụ lễ tang Hà Nội

Tổng số 2632 Thủ tục / 264 Trang

Trang :