Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
101 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (TTHC mức độ 3)

Sở Y tế

102 Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập (TTHC mức độ 3)

Sở Y tế

103 Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh (TTHC mức độ 3)

Sở Y tế

104 Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bị mất hoặc hư hỏng chứng chỉ hành nghề hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (TTHC mức độ 3)

Sở Y tế

105 Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp đề nghị đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

106 Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

107 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (TTHC mức độ 3)

Sở Y tế

108 Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

109 Công nhận tuyên truyền viên pháp luật (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

110 Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

Tổng số 2682 Thủ tục / 269 Trang

Trang :