Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
11 Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

12 Cung cấp thông tin về dự án đầu tư (TTHC mức độ 1)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

13 Thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án của Nhà đầu tư (TTHC mức độ 1)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

14 Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

15 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư (TTHC mức độ 1)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

16 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

17 Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC (TTHC mức độ 1)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

18 Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

19 Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (TTHC mức độ 1)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

20 Giãn tiến độ đầu tư (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Tổng số 2738 Thủ tục / 274 Trang

Trang :