Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
21 Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

22 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (TTHC mức độ 1)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

23 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

24 Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

25 Chuyển nhượng dự án đầu tư (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

26 Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

27 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

28 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

29 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân Thành phố (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

30 Đăng ký liên hiệp hợp tác xã (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Tổng số 2738 Thủ tục / 274 Trang

Trang :