Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
41 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

42 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng) (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

43 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng) (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

44 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

45 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất) (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

46 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất) (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

47 Đăng ký khi hợp tác xã tách (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

48 Đăng ký khi hợp tác xã chia (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

49 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

50 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

Tổng số 2738 Thủ tục / 274 Trang

Trang :