Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
41 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

42 Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 3MW tại địa phương (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

43 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực đăng ký doanh nghiệp tại địa phương (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

44 Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện đăng ký doanh nghiệp tại địa phương (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

45 Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

46 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

47 Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

48 Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

49 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

50 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

Tổng số 2714 Thủ tục / 272 Trang

Trang :