Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
61 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

62 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

63 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

64 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

65 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai thuộc doanh nghiệp (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

66 Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

67 Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

68 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai thuộc doanh nghiệp (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

69 Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

70 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

Tổng số 2714 Thủ tục / 272 Trang

Trang :