Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
81 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

82 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

83 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng) (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

84 Đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khác (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

85 Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích (TTHC mức độ 3)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

86 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thay thế cho nội dung đăng ký hoạt động trong Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do cơ quan đăng ký đầu tư cấp mà không thay đổi nội dung đăng ký hoạt động (TTHC mức độ 3)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

87 Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) (TTHC mức độ 3)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

88 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế (TTHC mức độ 3)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

89 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) (TTHC mức độ 3)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

90 Thông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) (TTHC mức độ 3)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Tổng số 2738 Thủ tục / 274 Trang

Trang :