Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
81 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

82 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

83 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

84 Đăng ký hoạt động cơ sở in (TTHC mức độ 2)

Sở Thông tin và Truyền thông

85 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (TTHC mức độ 1)

Sở Thông tin và Truyền thông

86 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (TTHC mức độ 1)

Sở Thông tin và Truyền thông

87 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (TTHC mức độ 1)

Sở Thông tin và Truyền thông

88 Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TTHC mức độ 2)

Sở Thông tin và Truyền thông

89 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TTHC mức độ 1)

Sở Thông tin và Truyền thông

90 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (TTHC mức độ 3)

Sở Thông tin và Truyền thông

Tổng số 2714 Thủ tục / 272 Trang

Trang :