Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

2 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

3 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

4 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

5 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

6 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

7 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

8 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

9 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng) (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

10 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng) (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

Tổng số 299 Thủ tục / 30 Trang

Trang :