Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
09/NQ-HĐND 07/07/2016 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn danh sách ủy viên của Ban Pháp chế HĐND Thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Còn hiệu lực
10/NQ-TTHĐND 07/07/2016 Nghị quyết số 10/NQ-TTHĐND của Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn danh sách ủy viên Ban Đô thị HĐND Thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Còn hiệu lực
21/2016/QĐ-UBND 28/06/2016 Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Còn hiệu lực
20/2016/QĐ-UBND 24/06/2016 Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
01/NQ-HĐND 14/06/2016 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Còn hiệu lực
02/NQ-HĐND 14/06/2016 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Còn hiệu lực
03/NQ-HĐND 14/06/2016 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch UBND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Còn hiệu lực
04/NQ-HĐND 14/06/2016 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Còn hiệu lực
05/NQ-HĐND 14/06/2016 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng ban, Phó Trưởng ban và Chánh Văn phòng HĐND; quyết định số lượng thành viên các Ban HĐND Thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.
Còn hiệu lực
06/NQ-HĐND 14/06/2016 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc xác nhận kết quả bầu cử các ủy viên UBND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.
Còn hiệu lực

Tổng số : 2466 văn bản / 247 trang

Trang :