Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
18/2016/QĐ-UBND 23/05/2016 Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND Thành phố quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyên môn về công nghệ thông tin, viễn thông tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
17/2016/QĐ-UBND 11/05/2016 Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về quản lý và hành lang bảo vệ đối với cấp IV, cấp V trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
16/2016/QĐ-UBND 09/05/2016 Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý về An toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
14/2016/QĐ-UBND 20/04/2016 Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế quan lý, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
15/2016/QĐ-UBND 20/04/2016 Quyết định 15/2016/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND Thành phố
Còn hiệu lực
13/2016/QĐ-UBND 14/04/2016 Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc: sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND Thành phố về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đấu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
12/2016/QĐ-UBND 13/04/2016 Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình tiếp cận đa chiều của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020.
Còn hiệu lực
11/2016/QĐ-UBND 07/04/2016 Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc công trình cao tầng trong khu vực nội đô lịch sử thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
09/2016/QĐ-UBND 31/03/2016 Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
10/2016/QĐ-UBND 31/03/2016 Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố về việc ban hành mức trần thù lao công chứng, dịch thuật tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 2463 văn bản / 247 trang

Trang :