Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
26/2008/QĐ-UBND 03/10/2008 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
16/2008/QĐ-UBND 03/10/2008 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
48/2008/QĐ-UBND 08/08/2008 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
03/2008/QĐ-UBND 19/01/2008 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
16/2007/QĐ-UBND 24/01/2007 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
11/2007/QĐ-UBND 16/01/2007 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
241/2006/QĐ-UBND 29/12/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
18/2006/NQ-HĐND 09/12/2006 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
201/2006/QĐ-UBND 29/11/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
182/2006/QĐ-UBND 29/09/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực

Tổng số : 165 văn bản / 17 trang

Trang :