Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo nghị quyết về nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân Thành phố
Lĩnh vực: Chính sách- Kinh tế Xã hội
Thể loại: Nghị quyết
Nội dung: Về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố.
Tài liệu đính kèm Du thao NQ HDND TP.rar

Danh sách góp ý của dự thảo

Gửi ý kiến sửa đổi

Thông tin về người gửi:

Thông tin góp ý: