Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND thành phố Hà Nội
Lĩnh vực: Ngân sách-Thuế-Tài chính
Thể loại: Nghị quyết
Nội dung: Dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố.
Tài liệu đính kèm Du thao Nghi quyet HDND_Thue.doc

Danh sách góp ý của dự thảo