Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố Hà Nội về việc thông qua Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc, thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000
Lĩnh vực: Đô thị
Thể loại: Nghị quyết
Nội dung: Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố Hà Nội về việc thông qua Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc, thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000.
Tài liệu đính kèm Du thao NQ HDND_QuyhoachHoaLac.rar

Danh sách góp ý của dự thảo

Gửi ý kiến sửa đổi

Thông tin về người gửi:

Thông tin góp ý: