HNP – Ngày 15/3/2017, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội nhận được ý kiến của công dân Hoàng Ngọc Thịnh (địa chỉ email: thinhehn@gmail.com) về giao thông Hà Nội với nội dung như sau:

Xem chi tiết...

Câu hỏi: Cử tri đề nghị Thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát và đôn đốc việc thực hiện các chương trình, chính sách, dự án của Thành phố dành cho đồng bào Dao tại xã Ba Vì nhằm hỗ trợ sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân.

Xem chi tiết...

HNP – Ngày 8/2/2017, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội nhận được ý kiến của công dân Phạm Xuân Quế (địa chỉ email:  phamxuanque2005@yahoo.com) về hệ thống loa phường, với nội dung như sau:  

Xem chi tiết...

HNP – Ngày 8/2/2017, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội nhận được ý kiến của công dân Trần Tất Thắng (địa chỉ email: sunflowerandenemy2016@gmail.com) về giữ lại hệ thống loa phường nhưng cần đối mới phương thức với nội dung như sau:

Xem chi tiết...

HNP – Ngày 8/2/2017, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội nhận được ý kiến của công dân Phạm Hiếu Dân (địa chỉ email: hieudan@hotmail.com) về góp ý về bảng tin loa phường với nội dung như sau:

Xem chi tiết...

Bài viết Xem