Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện (TTHC mức độ 3)

Sở Công thương

2 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện (TTHC mức độ 3)

Sở Công thương

3 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

4 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

5 Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

6 Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

7 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

8 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

9 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

10 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

Tổng số 2777 Thủ tục / 278 Trang

Trang :